1399/7/23

🔸انتصاب ایمان برون به عنوان مدیر اجرائی شرکت فولاد لجستیک

🔸به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی احمد رویائی مدیرعامل، ایمان برون به عنوان مدیر اجرائی شرکت چند وجهی فولاد لجستیک معرفی شد.
🔸 ۲۲ مهر ماه ۹۹؛ دفتر فولاد لجستیک اهواز

🔰روابط عمومی فولاد لجستیک

مطالب مرتبط