مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: علی قبادی
سال تولد: 1364
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات تهران
  تاریخ اخذ مدرک: 1394
 
رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: مصطفی باتقوا
سال تولد: 1353
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: شهید بهشتی
تاریخ اخذ مدرک: 1376
 
عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: کامران بهمنی
سال تولد: 1345
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
دانشگاه محل تحصیل:  آزاد اهواز
تاریخ اخذ مدرک: 1397
 
عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: داریوش احمدی
سال تولد:  1347
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز
تاریخ اخذ مدرک: 1395
 

عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: احمد رؤیایی
سال تولد: 1355
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی مواد - سرامیک
دانشگاه محل تحصیل: علم و صنعت ایران
تاریخ اخذ مدرک: 1383/07/25