مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

    نام و نام خانوادگی: علی قبادی
    سال تولد: 1364
    آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
    دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات تهران
    تاریخ اخذ مدرک: 1394 
رئیس هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: مصطفی باتقوا
سال تولد: 1353
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اخذ مدرک: 1376
 
عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: کامران بهمنی
سال تولد: 1345
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
دانشگاه محل تحصیل:  اهواز
تاریخ اخذ مدرک: 1397
 
عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: داریوش احمدی
سال تولد:   
آخرین مدرک تحصیلی: 
دانشگاه محل تحصیل: 
تاریخ اخذ مدرک: 
 

عضو هیأت مدیره
نام و نام خانوادگی: احمد رؤیایی
سال تولد: 
آخرین مدرک تحصیلی: 
دانشگاه محل تحصیل: 
تاریخ اخذ مدرک: