فرم های ISO

شماره فرم موضوع فرم فایل جهت دانلود
1 شناسنامه و شاخص های اندازه گیر ی فرآیند ها فایل 1
2 فرم ثبت نتایج پایش و اندازه گیری فرآیندها فایل 2

فیلمهای آموزشی

شماره فیلم موضوع فیلم فایل جهت دانلود
1 قسمت اول کاربران محترم در سامانه اتوماسیون اداری شرکت به بخش مدیریت مستندات(از طریق گزینه زیرسیستمها)، پوشه فیلمهای آموزشی ISO مراجعه کنید.
2 قسمت دوم کاربران محترم در سامانه اتوماسیون اداری شرکت به بخش مدیریت مستندات(از طریق گزینه زیرسیستمها)، پوشه فیلمهای آموزشی ISO مراجعه کنید.
3 قسمت سوم کاربران محترم در سامانه اتوماسیون اداری شرکت به بخش مدیریت مستندات(از طریق گزینه زیرسیستمها)، پوشه فیلمهای آموزشی ISO مراجعه کنید.

راهنمای مشاهده فیلمها در سامانه اتوماسیون اداری شرکت