تحلیل سوانح

1- سانحه ایستگاه خواف
براساس تلفنگرام شماره 216 ایستگاه خواف مورخه 1399/03/19 دو دستگاه واگن به شماره های 344162 و 344578 متعلق به شرکت چند وجهی فولاد لجستیک از خط خارج و آسیب دیده اند.
علت سانحه: در حین عملیات مانور، به علت ورود قطار به خطی که در آن واگن متوقف بوده است و عدم توقف به موقع قطار، واگنهای فوق از انتهای خط خارج و آسیب دیده اند.
اقدامات انجام شده: اعضای کمیسیون سوانح راه آهن شرق به محل عزیمت نموده و پس از بازدید، دستور جمع آوری واگنها صادر گردید و محموله واگنها نیز توسط پرسنل این شرکت جمع آوری و بوسیله سه دستگاه کامیون بارگیری و اعزام گردید. در این رابطه کارشناس فنی این شرکت به محل عزیمت نموده و به اتفاق کارشناس اداره کل راه آهن شرق صورتجلسه خسارات وارده تنظیم و به شرکت ارائه گردید. همچنین کارشناس بیمه در محل حاضر گردید و پس از بازدید، خسارات وارده را در حضور کارشناس راه آهن صورت جلسه نمود.
آنچه در بررسی و تحلیل از حادثه می بایست مدنظر قرار گیرد اینست که تحلیلی از علل و عوامل بوجود آورنده حادثه بدست آید که مورد آموزش و رعایت مواد مقررات عمومی سیر و حرکت راه آهن برای پرسنل قرار گیرد.
نتیجه اینکه عدم رعایت موارد ماده 30 مقررات عمومی سیر و حرکت راه آهن در خصوص مانور واگنها در ایستگاهها توسط پرسنل راه آهن موجب حادثه گردیده است.
در ادامه عکسهای مربوط به حادثه آورده شده است: