خسروان

جلسه ای شورای مدیران با حضور علی قبادی مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک ،دکتر علیزاده یکی از اعضای هئیت مدیره و مدیران واحدهای مختلف برگزار گردید.

جلسه ای شورای مدیران با حضور علی قبادی مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک ،دکتر علیزاده یکی از اعضای هئیت مدیره و مدیران واحدهای مختلف برگزار گردید