تقدیر تشکر مهندس پور عبدی مدیر محترم بخش خدمات صنعتی فولاد خوزستان از جناب مهندس امیدی

تقدیر تشکر مهندس پور عبدی مدیر محترم بخش خدمات صنعتی فولاد خوزستان از جناب مهندس امیدی و پرسنل شرکت فولاد لجستیک بابت حمل رکورد روزانه سنگ آهن از پادگان شهید رستم پور به داخل شرکت تعداد 296کامیون به تناژ7974


Copyright © 1999-2023 Foolad-Logistic Co | All rights reserved