نماهنگ جلسه شورای مدیران با حضور مدیرعامل محترم جناب مهندس امیدی و هیات مدیره شرکت جناب مهندس احمدی برگزار گردید.


Copyright © 1999-2023 Foolad-Logistic Co | All rights reserved