ما توانستیم ۴ سال تدبیر و تلاش در ۴ دقیقه کارخانه زمزم ۳ فولاد خوزستان، نماد خودباوری، تلاش و اعتماد به توان داخلی و شرکت های دانش بنیان

ما توانستیم ۴ سال تدبیر و تلاش در ۴ دقیقه کارخانه زمزم ۳ فولاد خوزستان، نماد خودباوری، تلاش و اعتماد به توان داخلی و شرکت های دانش بنیان


Copyright © 1999-2023 Foolad-Logistic Co | All rights reserved