لجستیک

لجستیک چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیمبا عنایت به توجه ویژه هیات مدیره محترم مبنی بر رشد کسب و کار فولاد خوزستان و اهمیت تامین مواد اولیه به موقع و حمل محصولات تولیدی با عنایت به شرایط سازمان و انبار داری، بر آن شدیم تا مختصری در مورد تعاریف لجستیک ، اهداف اولیه و میانی، لجستیک چند وجهی، …

لجستیک چیست؟ ادامه »