اخبار

حضور مهندس جلالی مدیر عامل شرکت سهند ریل سپاهان در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور مهندس جلالی مدیر عامل شرکت سهند ریل سپاهان در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور گوهری مدیر بازرگانی آروین تبریز در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور گوهری مدیر بازرگانی آروین تبریز در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور مهندس شهسواری مسئول کارگاه فولاد درخشان در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور مهندس شهسواری مسئول کارگاه فولاد درخشان در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور مهندس ضیایی مهر معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران راییجی مدیر کشش راه آهن ،مهندس مرتضوی مدیرکل اداره کل واگنها

حضور مهندس ضیایی مهر معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران راییجی مدیر کشش راه آهن ،مهندس مرتضوی مدیرکل اداره کل واگنها

حضور مهندس مینویان مدیر برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مهندس کریمی در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک

حضور مهندس مینویان مدیر برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مهندس کریمی در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی حمل نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت فولاد لجستیک